QALT s.r.o. Importér

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – QALT s.r.o.

Tento dokument popisuje spôsob spracúvania osobných údajov, ktorý je založený na súhlase subjektov na účely zasielanie našich informačných newsletterov a iných marketingových aktivít voči Vašej osobe.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ UDAJE SPRÁVCU

QALT s.r.o., sídlo: Baška 168, 040 16 Baška, prevádzka Južná trieda 64, 040 01, IČO: 31690220 (ďalej len "Správca"), spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami ( "subjekty údajov"). Subjekty údajov môžu v otázkach spracúvania svojich osobných údajov kontaktovať Správcu, a to  telefonicky na 055 / 6703 333, e-mailom na qalt@qalt.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je zasielanie informačných newsletterov a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov.

ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracúvaní osobných údajov a ktorí budú pre správcu spracúvať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby a firmy zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

ĎALŠÍ SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.
Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú dotknuté osoby viacero práv vrátane práva požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť dotknutej osoby uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracúvané.