QALT s.r.o. Importér

Informačná povinnosť zamestnávateľa

o spracúvaní osobných údajov

 

QALT s.r.o., sídlo: Baška 168, 040 16 Baška, IČO: 31690220

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Dotknutými osobami sa rozumejú všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva v zmysle právnych predpisov  a ktoré získal na základe platne uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov a obdobných právnych vzťahov.

Dotknutá osoba bol/a oboznámený/a so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v pracovnej zmluve alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vo vstupnom liste:

- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia na účel uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dané osobné údaje budú uchované do dovŕšenia 70 roku veku zamestnanca. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

- rodné priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, občianstvo, rodinný stav, rodinní príslušníci na účely vedenia mzdovej a personálnej evidencie zamestnanca a pre účely zdravotného a sociálneho poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov spoločnosti v pracovnom pomere a pre osoby pracujúce pre spoločnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konkrétne poskytovanie mzdy za vykonanú prácu podľa § 118 ods. 1 ZP, resp. odmeny podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 50 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, Finančnej správe a ak to je nevyhnutné, tak aj orgánom verejnej moci a ústredným orgánom štátnej správy. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

· žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

· namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

· na prenosnosť osobných údajov;

 · podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Kontaktné údaje osoby poverenej vybavovaním žiadostí a poskytovaním informácií k uplatňovaniu práv dotknutej osoby:

 Ing. Silvia Maliková, Južná trieda 64, 040 01 Košice, malikovas@qalt.sk, 055 / 6703 115

Informácie o Vašich osobných údajoch sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti. s ohľadom na bezpečnosť osobných údajov a v prípade pochybností QALT s.r.o. nebude reagovať elektronicky na správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. V týchto prípadoch žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, vybaví písomne do vlastných rúk, aby sa predišlo tomu, že ktorákoľvek anonymná osoba môže vyžiadať chránené údaje o inej osobe.

Lehota na vybavenie žiadosti je jednomesačná od doručenia žiadosti. Túto lehotu je možné predĺžiť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Výška poplatkov za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií je v sume 10,- Eur.

 

V Košiciach 25.05.2018

 

                                                                                                         

                                                                          QALT, s.r.o.

                                                               Miroslav Grumich, konateľ