QALT s.r.o. Importér

Monitorovanie priestorov spoločnosti QALT s.r.o.

Priestory spoločnosti QALT s.r.o. sú monitorované kamerami v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

QALT s.r.o., so sídlom Baška 168, 040 16 Baška, prevádzka: Južná trieda 64, 040 01 Košice, SR, tel. č. 055 / 6703 333, E-mail: qalt@qalt.sk

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené a právny základ spracúvania

Účel spracúvania:

i) ochrana majetku zamestnávateľa alebo zdravia zamestnancov,
ii) ochrana verejného poriadku a bezpečnosti.

Právny základ

Prevádzkovateľ nepotrebuje na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom ich monitorovania súhlas, ak spracúva tieto osobné údaje na základe:

 

oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 13 ods. 1 písm. f) nového ZOOÚ) napr. na účely ochrany svojho majetku.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom osobných údajov bude Prevádzkovateľ- QALT s.r.o.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ- QALT s.r.o. nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Doba uchovávania osobných údajov


Podľa registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku. V prípade účelu ochrany majetku a iných oprávnených hodnôt je potrebné zohľadniť osobitné právne predpisy stanovujúce lehotu uchovania dát (Trestný zákon), maximálna doba uchovávania je jeden rok.

Práva dotknutej osoby

- Právo na prístup k osobným údajom

-  Právo na opravu osobných údajov

-  Právo na výmaz osobných údajov

-  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

-  Právo na prenosnosť osobných údajov

-  Právo namietať spracúvanie osobných údajov

-  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu- Úradu na ochranu osobných údajov


Spoločnosť QALT s.r.o. nevykonáva v rámci svojej činnosti prevádzkovateľa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Informácie o poskytovaní osobných údajov

Osobné údaje získané monitorovaním kamerovým systémom nie sú údajmi potrebnými na uzatvorenie záväzkového vzťahu.