QALT s.r.o. Importér

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej podnikateľskej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti QALT s.r.o., sídlo: Baška 168, 040 16 Baška, prevádzka Južná trieda 64, 040 01, IČO: 31690220 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 055 / 6703 333, e-mailom na qalt@qalt.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

V našej spoločnosti pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje osoby: Ing. Silvia Maliková, e-mail: malikovas@qalt.sk, tel. č. : 055 / 6703 115

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.  

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

§    uzatvárať zmluvy, dohody;

§    plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

§    chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

Uzatvorenie záväzkových vzťahov

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Občiansky a Obchodný zákonník

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Zákonník práce

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

V zmysle čl. 22 GDPR nevykonávame automatizované individuálne rozhodovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonmi, ako. zákon č. 395/2002 Z.z, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na uzatvorenie záväzkového vzťahu alebo vykonanie inej nami ponúkanej služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo. V takom prípade máme informačnú povinnosť Vás informovať v zmysle Nariadenia, a to v rozsahu ako odkiaľ sme Vaše údaje získali, kategóriu a rozsah údajov, dobu uchovávania, účel spracúvania atď.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej podnikateľskej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti QALT s.r.o., sídlo: Baška 168, 040 16 Baška, prevádzka Južná trieda 64, 040 01, IČO: 31690220 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 055 / 6703 333, e-mailom na qalt@qalt.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

V našej spoločnosti pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje osoby: Ing. Silvia Maliková, e-mail: malikovas@qalt.sk, tel. č. : 055 / 6703 115

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.  

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

§    uzatvárať zmluvy, dohody;

§    plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

§    chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

Uzatvorenie záväzkových vzťahov

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Občiansky a Obchodný zákonník

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Zákonník práce

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

V zmysle čl. 22 GDPR nevykonávame automatizované individuálne rozhodovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonmi, ako. zákon č. 395/2002 Z.z, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na uzatvorenie záväzkového vzťahu alebo vykonanie inej nami ponúkanej služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo. V takom prípade máme informačnú povinnosť Vás informovať v zmysle Nariadenia, a to v rozsahu ako odkiaľ sme Vaše údaje získali, kategóriu a rozsah údajov, dobu uchovávania, účel spracúvania atď.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?


Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.


Ako klient na základe písomnej žiadosti, elektronicky alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

· žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

· namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

· na prenosnosť osobných údajov;

 · podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

 Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zaznamenávania aktivity návštevníka počas prehliadania stránky, na zabezpečenie, aby sa stránka zobrazovala konzistentne a na analýzu štatistiky návštev. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN