QALT s.r.o. Importér

Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Na preukázanie splnenia povinností v súlade s § 29 ZOOÚ a predovšetkým pre ľahké a jednoduché uplatňovanie práv, spoločnosť QALT s.r.o.:

 

1. určuje osobu poverenú vybavovaním žiadostí a poskytovaním informácií k uplatňovaniu práv dotknutej osoby

Ing. Silvia Maliková, Južná trieda 64, 040 01 Košice, malikovas@qalt.sk, 055 / 6703 115

2. určuje spôsob a formu spätnej reakcie:

 -          odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob,

-                     ústne poskytovanie informácií je podmienené preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti.

-                     s ohľadom na bezpečnosť osobných údajov a v prípade pochybností QALT s.r.o. nebude reagovať elektronicky na správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. V týchto prípadoch žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, vybaví písomne do vlastných rúk, aby sa predišlo tomu, že ktorákoľvek anonymná osoba môže vyžiadať chránené údaje o inej osobe.

3. určuje lehotu na vybavenie žiadosti, ktorá je jednomesačná od doručenia žiadosti. Túto lehotu je možné predĺžiť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

4. v prípade neprijatia opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby, spoločnosť QALT s.r.o. informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a o možnosti podať návrh na konanie Úradu na ochranu osobných údajov.

5. informuje o zavedení a výške poplatkov za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií. Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne.

Primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno požadovať za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými spoločnosť QALT s.r.o. plní žiadosť dotknutej osoby.

Poplatok sa zavádza aj za administratívne náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu vo výške 10,- eur. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti posudzuje a preukazuje prevádzkovateľ. Opakujúca sa povaha žiadosti je taká, ktorá sa týka tých istých osobných údajov ako aj toho istého uplatňovaného práva. Nezaplatenie administratívneho poplatku má za následok nevybavenie žiadosti.

6. prijíma opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a to:

- dokument o možnosti, postupe a podmienkach bude voľne dostupný na internetovej stránke spoločnosti QALT s.r.o. a na viditeľnom a dostupnom mieste v prevádzke spoločnosti v listinnej podobe,

- žiadosti môže dotknutá osoba podávať elektronicky – na emailovú adresu kontaktnej osoby poverenej vybavovaním žiadostí alebo písomne v listinnej podobe na adresu spoločnosti.